Status udruženja možete videti ovde u PDF formatu.

 

Kodeks Udruženja
ETIČKI KODEKS
UDRUŽENJA GRAĐANA »NO MOBBING«
LJUDI PROTIV MOBINGA

PREAMBULA

Polazeći od kompleksnosti pojave mobinga kao i od ranjivosti žrtava mobinga, svesni da se nesavesnim i neetičkim radom može doprineti daljoj viktimizaciji žrtava donosimo ovaj kodeks ponašanja.

1. Sve aktivnosti koje preduzimamo  radićemo u svrhu dobrobiti i u interesu ljudi koji  nam se obrate za pomoć.

2. Bez ikakvih predubeđenja i pravljenja razlika (po osnovu pola, nacije, vere, pripadnosti nekoj profesiji i/ili poziciji, po osnovu direktnog ili indirektnog poznanstva sa osobom i sl.) prihvatamo sve ljude pojedinačno ili u grupi koji za sebe kažu da su žrtve mobinga i to evidentiramo.

3. Sa svima koji se jave našoj organizaciji obavićemo jedan ili više  razgovora u kojima ćemo pokušati da utvrdimo činjenice mobinga i načina za njihovo rešavanje.

4. Bez obzira što ćemo za dalji tretman obuhvatiti samo one ljude koji su žrtve mobinga ostavićemo mogućnost da i oni ljudi koji to nisu a koji su nam se obratili za pomoć i dalje mogu da dođu u našu organizaciju ako procene da je razgovor sa nama za njih koristan.

5. Zajedno sa žrtvama mobinga i uz njihovu saglasnost za svaki pojedinačni korak, gradićemo  strategiju za razrešenje problema mobinga i pravljenje mreže pomagača, u istu svrhu.

6. Ako procenimo da žrtva mobinga ne može na pravi način da sagleda svoj interes a na osnovu iskustva koje organizacija ima u sličnim slučajevima, sugerisaćemo žrtvi određene korake u svrhu rešavanja problema rukovodeći se  njenim interesom.

 

  • Ovo posebno u slučaju kada žrtva mobinga želi da se njen slučaj pojavi u medijima, ceneći da od takvog pojavljivanja ima interesa. Korišćenje medija u svrhu rešavanja problema treba raditi sa oprezom jer javnost nije uvek saradnik već može biti i otežavajući faktor. Pojavljivanje žrtve u tv nastupima treba biti modulirano ako je to moguće radi njene dodatne zaštite.

 

Odnos prema podacima:

7. Tajnost podataka saopštenih od strane žrtve mobinga našoj organizaciji je zagarantovana i žrtva će o tome biti obaveštena u prvom kontaktu. Ako više ljudi učestvuje u razgovoru obaveza tajnosti podataka važi za sve.

8. Ime žrtve/žrtava mobinga je posebno zaštićeno:

 

  • Ako žrtva mobinga ne želi da kaže svoje ime a ono nije bitno za rešavanje problema, mi na tome nećemo insistirati.
  • Ako žrtva mobinga želi da se pojavi u medijima koristeći svoje puno ime i prezime, mi ćemo je upozoriti na rizike takvog poteza i predložiti ukoliko je to neophodno da se ograniči samo na ime.
  • Ako se na predavanjima prikazuju slučajevi mobinga, prikaz slučaja treba da je istinit a ime žrtve mobinga kao i ime preduzeća/ustanove, mobera i slično, treba da je promenjeno.

 

9. Podaci koji se iznose u javnosti o preduzeću/ustanovi gde žrtva/žrtve mobinga rade ili podaci o preduzeću/ustanovi gde postoji mobing treba da budu selektovane i prikazane u svrhu sagledavanja i rešavanja situacije mobinga i izbegavanja kontraoptužbi sa druge strane što ne doprinosi jasnoći problema već ga samo komplikuje i otežava.

10. Podaci o mobingovanju konkretne osobe mogu se izneti samo u preformulisanoj formi, uz saglasnost sa žrtvama mobinga i u cilju rešavanja mobinga samo na mestima na kojima se problem rešava.

Kontaktiranje

11. Žrtva mobinga, ukoliko iz bilo kog razloga utvrdi da joj osoba koja sa njom obavlja razgovor na činjenice mobinga ne odgovara, može da traži zamenu.

12. Takođe, ako iz bilo kog razloga želi da razgovara sa nekom drugom osobom izvan naše organizacije, mi ćemo je uputiti na pravo mesto i tražićemo povratnu informaciju ali na njoj nećemo insistirati ako žrtva ne želi da je da.

13. Osoba koja obavlja razgovor sa žrtvom mobinga, ako iz bilo kog razloga proceni da nije kompetentna ili da joj slučaj ili žrtva kao osoba  ne odgovara, obavestiće o tome svoje saradnike i samu žrtvu na način koji se neće doživeti kao odbacivanje nego kao odgovorno  ponašanje.

14. Osobe koje razgovaraju sa žrtvom mobinga biće edukovane kako treba razgovarati sa žrtvom a pre svega će se pridržavati modela aktivnog slušanja.

15. Ako postoji bilo kakva bojazan ili nesigurnost naših članova koji rade sa žrtvama mobinga a u smislu preduzimanja određenih aktivnosti kontaktiraće  neposredno/posredno stručnjake koji se bave mobingom ili nekom drugom oblašću koja je relevantna za problem.

 

Kao što neposredni rad sa  žrtvama mobinga i bavljenje oblašću mobinga podrazumeva stalno usavršavanje, razmenu informacija kao i dalju edukaciju u ovoj i drugim relevantnim oblastima, tako će i ovaj Etički kodeks biti razvijan i usaglašavan sa novim saznanjima i potrebama. S tim što se osnovni principi kao što je, interes žrtava i etički odnos osoba koje se bave mobingom, ne mogu menjati.